BABS- Yvon Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door;
Yvon Scholten, zelfstandig trouwambtenaar (BABS-Yvon) hierna te noemen BABS-Yvon

Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
•    BABS-Yvon: de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand die zorg draagt voor de (huwelijks)ceremonie
•    cliënt: iedere natuurlijke persoon die met BABS-Yvon een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten (een bruidspaar bestaat uit   twee personen waarbij beiden 100% hoofdelijk aansprakelijk zijn.)
•    overeenkomst: elke aanbieding van BABS-Yvon, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan BABS-Yvon en door deze laatste ook aanvaard.
•    diensten: in het kader van een overeenkomst tussen BABS-Yvon en cliënt verrichte werkzaamheden door BABS-Yvon.

Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen een bruidspaar en de trouwambtenaar komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van het contract of door een akkoordverklaring per mail.

Honorering en betaling
De door BABS-Yvon gedane prijsopgave is inclusief BTW en exclusief reis-, verblijf-, visum- en parkeerkosten en exclusief eventuele kosten voor eendaagse benoeming in de trouwgemeente.
Huwelijksceremonies in het buitenland zijn maatwerk. Naast de gebruikelijke vergoeding komen hier extra vergoedingen bij, te denken valt aan onder andere reis- en verblijfskosten, visumkosten en een eventuele huurauto. Iedere bruiloft is anders. Deze kosten bespreken we en keuren beide partijen vóóraf schriftelijk goed.
Alle betalingen dienen vooraf te worden voldaan op de door BABS-Yvon aangewezen bankrekening.
Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt BABS-Yvon een factuur toe € 250,-.
Zodra deze betaling binnen 7 dagen ontvangen is staat deze trouwdatum exclusief vast.
Alle overige betalingen dienen uiterlijk 14 dagen voor de ceremonie te worden gestort op de door BABS-Yvon aangewezen bankrekening. Voor een huwelijk in het buitenland geldt een termijn van 1 maand.
Wanneer het huwelijk na de aanbetaling wordt geannuleerd zal deze niet worden teruggestort.

Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan BABS-Yvon vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.
Cliënt is aan BABS-Yvon alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door BABS-Yvon opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en BABS-Yvon de vordering aan derden uit handen geeft.

Calamiteit, ziekte
Het bruidspaar kan geen schadevergoeding eisen, indien BABS-Yvon haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport ,moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal er door de trouwambtenaar uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met het bruidspaar. Indien een bruiloftverzekering wordt afgesloten, kan door het vermelden van de naam van BABS-Yvon dit waarschijnlijk in de verzekering worden opgenomen.

Informele akte
Aan de door BABS-Yvon gemaakte informele akten voor een zogenaamde herbevestiging of ceremonieel huwelijk kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
BABS-Yvon is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door BABS-Yvon verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van BABS-Yvon.
De door BABS-Yvon te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval nooit meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen BABS-Yvon en cliënt (inclusief BTW).

Annulering
Ingeval van annulering van de opdracht door client brengt BABS-Yvon de volgende kosten in rekening:
•    Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie bent u 50% van het totaalbedrag verschuldigd aan BABS-Yvon.
•    Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie bent u 75% van het totaalbedrag verschuldigd aan BABS-Yvon.
•    Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie bent u 100% van het totaalbedrag verschuldigd aan BABS-Yvon.
De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Ontbinding
De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
•    wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft
•    overlijden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van ‘BABS-Yvon’.

Corona en een huwelijk
Babs-Yvon houdt zich aan de actuele door de overheid afgegeven geldende regels, deze zijn voor mij bindend.
Ontbinding omdat het aantal gasten gewijzigd wordt is geen reden voor ontbinding van onze overeenkomst zolang er meerdere personen bij een huwelijk aanwezig mogen zijn.
Verschuiven van de trouwdatum moet in overleg gebeuren. Babs-Yvon is niet verplicht om kosteloos mee te schuiven naar de nieuwe datum. Is de vergoeding voor de werkzaamheden van Babs-Yvon in de tussentijd verhoogd dan geldt automatisch de nieuwe vergoedingsprijs.

Voor overeenkomsten gesloten met BABS-Yvon is het Nederlands recht van toepassing.

Januari 2021-2022